Powrót do góry

Polityka naukowa

Polityka naukowa

Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, jest jednostką samofinansującą się, gromadzącą środki na działalność z własnych przychodów oraz dotacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Głównym źródłem przychodów jest czesne wpłacane przez studentów. Politykę finansową Uczelni odzwierciedla ustalany corocznie przez Konwent i opiniowany przez Senat plan finansowy.

Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, kierując się stałą potrzebą rozwoju swojej kadry naukowo-dydaktycznej, finansuje jej udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez inne uczelnie i instytucje. Szczególnym zainteresowaniem ze strony wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej Ekonomii i Zarządzania w Gdyni cieszą się konferencje i seminaria dotyczące tematyki finansowej, zarządzania  oraz szeroko rozumianej integracji gospodarczej i polityki społeczno - ekonomicznej.

Sposobami  wspierania rozwoju naukowego pracowników naukowo – dydaktycznych Uczelni są także:

  • finansowanie stypendiów doktoranckich dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
  • finansowanie studiów doktoranckich,
  • finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, (każdego roku na zewnętrzne konferencje pracownicy naukowo dydaktyczni zgłaszają 40 – 50 referatów),
  • finansowanie konferencji organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni,
  • finansowanie wydawnictw naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w tym cyklicznych Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.