Powrót do góry

Polityka naukowa

Polityka naukowa

„Badania na Wydziale Finansów i Bankowości rozwijane są od wielu lat, o czym świadczy dorobek naukowy jego pracowników, publikowany m.in przez Wydawnictwo WSB oraz ukazujący się w wydawanych od 1996 roku Zeszytach Naukowych WSB. Badania naukowe prowadzone na Wydziale stają się, oprócz prowadzonej na wysokim poziomie dydaktyki, wyróżnikiem Uczelni. Jest to wynik konsekwentnego wprowadzania w życie misji Uczelni, zgodnie z którą Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu będzie znaczącą akademicką uczelnią biznesową, a także przekonania, że o jakości Uczelni świadczy m.in. rozwój badań oraz oparcie dydaktyki na ich wynikach.”
Dr Piotr Dawidziak
Prorektor WSB w Poznaniu

Strategia badań na wydziale Finansów i Bankowości

Strategia badań naukowych realizowana jest w oparciu o przyjęte przez Senat Uczelni plany naukowo-badawcze. Obejmują one rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeb środowiska i regionu, w tym lokalnych przedsiębiorstw i samorządu.

Prace badawcze prowadzone na Wydziale obejmują takie obszary jak:

  • Finanse i bankowość
  • Zarządzanie i marketing
  • Makro i mikroekonomia
  • Informatyczne wsparcie procesów biznesowych

Pewną miarą dotychczasowego dorobku naukowego i jego jakości może być przyznana Wydziałowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria naukowa, w oparciu o którą Wydział może ubiegać się o dotację budżetową na dofinansowanie prowadzonych badań. O jakości prowadzonych badań może również świadczyć włączenie Zeszytów Naukowych WSB do listy czasopism punktowanych i przypisanie publikowanym w nim artykułom 4 punktów.

Dalszy rozwój badań na Wydziale Finansów i Bankowości należy do priorytetowych celów Uczelni. Realizacji tego celu służy budowanie własnej kadry badawczej, wspieranie jej w osiąganiu kolejnych szczebli kariery akademickiej, tworzenie warunków instytucjonalnych do prowadzenia badań oraz włączanie do prac badawczych najzdolniejszych studentów.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Turystyki i Rekreacji, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prawa w Biznesie, Zarządzania.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.